Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden staan hier onder, maar zijn ook hier te downloaden (document opent in een nieuw venster).


Over
Moon en Stars is een spirituele, paranormale en psychosociale hulp- en advieslijn. We willen als website een breed dienstverlenend platform aanbieden aan u als klant. Elke klant heeft een eigen verhaal, en eigen vragen. Ons streven is om elke klant die binnen komt, te helpen met zijn of haar vragen. U krijgt op een professionele en betrokken manier antwoord van een van onze consulenten en we willen dat u als beller het gevoel heeft dat u gehoord wordt, en antwoorden op uw vragen heeft gekregen. We hopen daarnaast dat iedere klant beseft dat hij of zij altijd zelf de keuzes in zijn / haar leven maakt. We staan u graag te woord en willen u van dienst zijn voor al uw vragen, maar u bepaalt uiteindelijk zelf hoe u handelt naar de informatie die onze consulenten u geven.
De aankoop van producten uit onze webshop probeert Moon en Stars, waar nodig, zo goed mogelijk te begeleiden. Moon en Stars is echter niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van de producten of schade die komt door gebruik van de producten. Als u voor uw gevoel vooraf niet voldoende informatie heeft om op een juiste en verantwoorde manier met (een van de) producten om te gaan, is het aan uzelf om hier informatie over in te winnen.

Inleiding
Dit zijn de Algemene voorwaarden van de website Moon en Stars. Deze voorwaarden zijn geldig voor alle aankopen, diensten, workshops, cursussen, retreats, etc. Wanneer je welk product dan ook afneemt bij Moon en Stars (m.u.v. enkel credits) gelden de onderstaande voorwaarden bij eventuele annulering. Deze Algemene voorwaarden hebben geen betrekking op los vermelde diensten van de website van Moon en Stars, waarvoor geen Algemene Voorwaarden bij aanschaf worden vermeld.

Wanneer je een boeking doet voor een retreat, cursus of workshop, etc. is er een betalingsregeling mogelijk. U betaalt altijd minimaal 35% aan en zijn dit uw annuleringskosten. Annuleren kan enkel met geldige reden.
De percentages voor het retreat veranderen als volgt:
Binnen 6 weken voor de startdatum 40% van de totaalprijs
Binnen 4 weken voor de startdatum 50% van de totaalprijs
Binnen 2 weken voor de startdatum 70% van de totaalprijs
De percentages voor een cursus of workshop zijn als volgt:
Binnen 4 weken voor de startdatum 40%
Binnen 2 weken voor de startdatum 50%

Artikel 1 Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de volgende begrippen: onder “Moon en Stars” wordt in deze voorwaarden verstaan: Spiritueel Forum Vida Aqua gevestigd te Helden. Opdrachtgever: de wederpartij van Moon en Stars, bij een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.1;
1.2 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Moon en Stars en haar vertegenwoordigers.
1.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Moon en Stars werkzaam zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Moon en Stars, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Moon en Stars, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Moon en Stars gedane aanbiedingen en / of offertes.
2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Moon en Stars deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemeen voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een geding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 Gegevens en informatie
3.1 Moon en Stars is slechts gehouden tot ( verdere ) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever alle door Moon en Stars verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Moon en Stars gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
3.2 Opdrachtgever is gehouden Moon en Stars onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Moon en Stars verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht
4.1 Moon en Stars bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
4.2 Moon en Stars zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Moon en Stars kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
4.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
4.4 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden tenzij Moon en Stars de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 5 Intellectuele vermogensrechten
5.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Moon en Stars bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model) contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Moon en Stars voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
5.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Moon en Stars is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren onverminderd het bepaalde in Artikel 6.3.

Artikel 6 Geheimhouding
6.1 Moon en Stars is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
6.2 Moon en Stars is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
6.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Moon en Stars is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Moon en Stars openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Moon en Stars, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

Artikel 7 Honorarium
7.1 Opdrachtgever is aan Moon en Stars een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte onkosten verschuldigd overeenkomstig de bij Moon en Stars gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
7.2 In geval van verkoop bedraagt de aan Moon en Stars verschuldigde commissie, vastgelegd in de Opdrachtbevestiging, een van te voren overeengekomen percentage van de som waarvoor is verkocht.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is. De incasso wordt door een extern bureau overgenomen en voor Moon en Stars verder afgehandeld. Bij aankopen van de webshop is enkel directe betaling / overboeking mogelijk via de in het afrekenmenu aangegeven betaalmogelijkheden.
8.2 Alle buitengerechtelijke kosten die Moon en Stars heeft in verband met de incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever.
8.3 Alle kosten die Moon en Stars heeft moeten maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Moon en Stars als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
8.4 Moon en Stars behoudt zich het recht voor om- ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Moon en Stars aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Moon en Stars gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 9 Reclames
9.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek schriftelijk aan Moon en Stars te worden kenbaar gemaakt.
9.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Moon en Stars aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Moon en Stars de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Moon en Stars is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voorzover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Moon en Stars is evenwel niet aansprakelijk voor: – bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Moon en Stars of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever; – bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Moon en Stars ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Moon en Stars daaronder niet inbegrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Moon en Stars verbonden organisatie; – voor schade aan objecten als gevolg van onder meer wijzigingen in atmosferische omstandigheden. – bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.
10.2 De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Moon en Stars gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Moon en Stars.
10.3 Indien het ontstaan van schade aan een object door schuld te wijten is aan Moon en Stars, haar werknemers of vertegenwoordigers, is de omvang van de aansprakelijkheid van Moon en Stars in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de overeengekomen commissie/ declaratiebedrag.
10.4 De aansprakelijkheid van Moon en Stars voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot driemaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in Artikel 7 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Moon en Stars heeft betaald en /of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van tienduizend euro (€ 10.000,-).
10.5 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Moon en Stars te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
10.6 Opdrachtgever is gehouden Moon en Stars schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Moon en Stars ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Moon en Stars

Artikel 11 Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Moon en Stars in verband met het verrichten van werkzaamheden door Moon en Stars in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 12 Rechts- forumkeuze
12.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Moon en Stars is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Moon en Stars gevestigd is.
12.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Moon en Stars kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.